This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Armlinks

Description

This plugin will convert Your Armenian slugs into Latin slugs in pages and posts. Plugin can change only new posts and pages slugs: after plugin activation. Soon we will also have function that can be change your old pages and posts slugs, if you want that !

Այս խրվակը հնարավորություն է տալիս փոխելու ձեր հայատառ էջերի և հոդվածների հղումները՝ լատինատառ։ Այն փոփոխում է միայն ձեր նոր հղումները՝ խրվակի ակտիվացումից հետո։ Շուտով դուք կունենաք հնարավորթւոյուն նաև ցանկության դեպքում փոփոխելու հին հղումները։

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“Armlinks” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Translate “Armlinks” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.