WP Contact form shortcode

Description

Plugin Contact form shortcde giúp bạn hiển thị select tỉnh thành, quận huyện, phường xã trên khi sử dụng Contact form 7

Mô tả

Plugin Contact form shortcde giúp bạn hiển thị select tỉnh thành, quận huyện, phường xã trên khi sử dụng Contact form 7

Những tính năng của plugin bao gồm:
* Hiển thị select tỉnh thành bằng shortcode
* Hiển thị select quận huyện bằng shortcode
* Hiển thị select xã, phường, thị trấn bằng shortcode
* Tự động lấy quận huyện, xã, phường thị trấn khi thay đổi giá trị

Cài đặt

Tải plugin lên trên website của bạn tại đường dẫn wp-content/plugins và kích hoạt nó

Hướng dẫn sử dụng

  • Sử dụng shortcode:
    [city city_name class:form-control placeholder”Chọn tỉnh thành”]
    [district district_name class:form-control placeholder”Chọn quận huyện”]
    [wards wards_name class:form-control placeholder”Chọn xã, phường, thị trấn”]

FAQ

  • Không có câu hỏi

Contributors & Developers

“WP Contact form shortcode” is open source software. The following people have contributed to this plugin.